Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между МАРИЕЛА 971 OOД с ЕИК 204200210, адрес по регистрация: област София, община Столична, гр. София, ж.к Дружба 2, бл. 221, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Управителя Мариела Витанова, наричано по-долу ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ / КЛИЕНТИ, на електронния магазин (онлайн аптека) maxpharma.bg, наричан по-долу maxpharma.bg, или ТЪРГОВЕЦЪТ. 

Данни за Търговецът: 

Фирма: Мариела 971 ООД, с управител: Мариела Стефанова Витанова

седалище: гр. София, ж.к. Дружба 2, блок 221, вха. А, ет.3, ап.8

ЕИК: 204200210 ; регистрация по ДДС: BG204200210

Адрес за упражняване на дейсността: гр. София, ж.к. Дружба 2, блок 209, вх. Б

Разрешение за употреба: АП-1340-2/29.11.2019 год., с управител: Йорданка Атанасова Станкова. 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Изпълнителна агенция по лекарствата:

Адрес: гр. София, ул. Дамян Груев №8, 

Тел.: +359 88 909 3037

Факс.: +359 2 8903434

Email: bda@bda.bg

Уеб адрес: www.bda.bg

2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет магазина www.maxpharma.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ“, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на -company-, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на -company- не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

5. След натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ“,  Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната  количка.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани  в  български левове с включен ДДС.

8. Право да извършват покупки и да приемат доставки имат само лица, навършили 18 години.

 

II. ДОСТАВКА

8. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, счупвания и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

При посочени недействителни или неточни: адрес, лице за контакти и телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9а. При предаване на стоката, Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката за доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9б. Когато доставената стока видимо не съответства* на заявената за покупка, клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

*Снимките, приложени в сайта, са с илюстративен характер и не винаги отговарят абсолютно точно на реалността. (поради честата смяна на вида на опаковките)

 

 

III. ЦЕНИ

10. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адрес на Клиента. Цената на транспорта е описана в ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

11. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина -company-

12. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

13. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

14. Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в поръчката начин.

15.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

16. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните от него услуги.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на -company-.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава, след получаване на плащането, да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

19 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: order@-company- ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, и позволяват проследяване на действията му като: интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената му от тях информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦЪТ, който има право да променя и характеристиките на предоставяните услуги. и настоящите Общи условия. и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и му даде достатъчен срок да се запознае с тях. В посочения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан с тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите си на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата -company- на своя компютър или мобилно устройство.